Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Talent Norge, vi forener Børs og Katedral

17. Mars 2018

 

I tre år har jeg vært styreleder i Talent Norge AS. Selskapet eies med en tredjedel av Staten v/Kulturdepartementet, og en tredjedel hver av kulturstiftelsen Cultiva og Sparebankstiftelsen DNB. Initiativet var daværende Kulturminister Thorhild Widveys. Hun så et uforløst potensiale i et samarbeid mellom private og det offentlige, for å finansiere utvikling av våre fremste talenter innenfor kunst- og kulturlivet.

Som alle nyskapninger, ble også Talent Norge møtt med avventende, og sikkert sunn skepsis. I dag kan vi slå fast, at det var et potensial for å finansiere ny innsats på dette feltet. Talent Norge har fungert som en katalysator, og er blitt en brobygger mellom offentlig og private penger. Årsrapporten som presenteres til uken dokumenterer 36 ulike satsinger over en stor sjangerbredde, og med innsats utover hele landet. Ved utgangen av fjoråret hadde vi utløst 212 millioner kroner til investering i eksepsjonelle unge talenter og deres kunstneriske utvikling. Av disse pengene er mer enn halvparten, 131 millioner kommet fra ulike private kilder.

Av de private er mye fra stiftelser som allerede har hatt kunst -og kulturfeltet som nedslagsfelt, noen er nye og finner Talent Norge som en trygg partner for å gå inn i feltet. Andre, som Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen sier, “da Talent Norge kom på banen, fikk vi et redskap som passet oss som hånd i hanske. Derfor har vi nå valgt å kanalisere mesteparten av våre bidrag til sang, dans og musikk via Talent Norge” Han ser styrken i et profesjonelt apparat og en administrasjon for utvelgelse, oppfølging og kvalitetssikring, som gir økt trygghet for å oppnå resultater. Nasjonalballetten Ung er et prosjekt vi har  løftet frem sammen, og som allerede har ført til rekruttering av fremragende unge dansere til Den norske Opera og Ballett.

Vår oppgave er å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien ut i en profesjonell karriere. En av våre nyeste satsinger gjør vi sammen med Astrup Fearnley Museet og Fritt Ord. 6 unike unge kunstnere velges ut av Astrup Fearnley, de møter hver sin kunstskribent fra samme generasjon, som skal følge dem gjennom den skapende prosessen og frem til en utstilling i Astrup Fearnley museet i 2019. De får dedikert støtte og kuratering. Som en del av finansieringen, er vi lykkes i å samle et knippe ledende kunstsamlere, som forhåndskjøper sitt verk fra den kunstneren de koples sammen med. Talent Norge presenterer denne satsingen  og andre på sine nettsider.

Dette er en ny måte å jobbe på. Vi utløser oppdrag, eksponering gjennom utstillingen, utvikling av et kvalifisert språk og vokabular for fremme av kunstjournalistikken og kritikerrollen, og vi bidrar til å løfte frem et marked og investeringslyst blant kjøpekraftige og innsiktsfulle samlere. Ja, vi forener børs og katedral- til beste for kunsten, og oppmerksomheten om den og de unge billedkunstnerne.

Skepsis finnes ganske sikkert fortsatt. Enkelte synes å mene at kunsten og kulturlivet trives best, og fremstår bare som fri og kritisk, om den utøves fjernt fra penger, kommersielle interesser og markeder. Vi tror vi løfter frem talenter og kunstnere som får erfaringer og trygghet til å møte markedene de må kunne operere i. Offentlig finansiering av kulturlivet er et gode, og en forutsetning for mange av våre kunstnere og kulturelle tilbud og opplevelser. Det er ingen motsetninger i det. Vi utløser også økt privat finansiering, som gir økt mangfold, større bredde og sterke kunstneriske uttrykk.

Rundt 500 ulike talentplasser i året i ulike programmer er det blitt. Vi skaper arenaer og strukturer for kunnskapsdeling, læring og utvikling av talentene på tvers av sjanger. Etterhvert vil stadig flere kunne leve av sin kunst, evne å stå  på egne bein, og knapt noe gir vel større uavhengighet og frihet enn det?

 

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 266 other subscribers